Устав

Стаття 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає порядок організації, діяльності та ліквідації Всеукраїнського громадського об'єднання «Кінологічний клуб України» (далі за текстом - Клуб).

1.2. Клуб здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, дотримується принципів діяльності Міжнародного Кінологічного Союзу (надалі - МКС) та цього статуту (надалі - Статут).

1.3. Офіційна назва:

українською мовою - Всеукраїнське громадське об'єднання «Кінологічний клуб України»;

скорочена назва українською мовою - ВГО «ККУ»;

англійською мовою – «Ukrainian Kennel Club»;

скорочена назва англійською мовою – UKC.

1.4. Клуб є самостійною, незалежною, добровільною всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує громадян, аматорів та прихильників собаківництва; експертів, суддів, інших фахівців на основі добровільності, єдності інтересів для виконання мети і завдань, передбачених цим Статутом, і не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.5. Клуб діє на засадах спільності інтересів, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності.

1.6. Клуб має статус всеукраїнського громадського об'єднання і поширює свою діяльність на всю територію України. Клуб співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями як на території України, так і за її межами з питань, передбачених цим Статутом.

Клуб є повноправним членом МКС з метою захисту законних інтересів українського собаківництва та інтересів членів Клубу;

1.7. Рішення керівних органів Клубу, видані в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма його членами.

1.8. Обмеження діяльності Клубу може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.

1.9. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Клубу. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Клубу, так само як і втручання Клубу у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

1.10. Клуб підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України та набуває прав юридичної особи в установленому законом порядку, може мати свої банківські рахунки (в тому числі валютні), володіти відокремленим майном, мати самостійний баланс, печатки українською і англійською мовами, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку ( зокрема, прапор, емблему), зразки яких затверджуються Президією Клубу. Символіка Клубу реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.11. Юридична адреса та місцезнаходження Президії Клубу : 03037 м. Київ,

пр-кт. Червонозоряний 7/2.

 

Стаття 2

МЕТА І ЗАВДАННЯ КЛУБУ

2.1. Основною метою діяльності Клубу є сприяння розвитку собаківництва в Україні, проведенню зоотехнічних заходів, участь в кінологічній роботі та захист спільних законних інтересів членів Клубу.

2.2. Основними завданнями Клубу є сприяння:

2.2.1. розробці та втіленню в життя програми розвитку та популяризації собаківництва в Україні;

2.2.2. вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців з собаківництва і сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців з собаківництва для потреб Клубу та МКС;

2.2.3. підвищенню якості поголів'я собак та їх успішному виступу на міжнародних змаганнях;

2.2.4. проведенню селекційної роботи з метою покращення екстер'єрних та робочих якостей собак у відповідності до міжнародних стандартів МКС що до службового, декоративного, мисливського, спортивного собаківництва;

2.2.5. надання-організаційної та методологічної допомоги місцевим осередкам у роботі по розвитку різних порід;

2.2.6. становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії між членами Клубу;

2.2.7. розвиток відносин з державними та міжнародними організаціями, укладання угод про співпрацю;

2.2.8. поширенню інформації в Україні про стан та розвиток собаківництва, та про діяльність Клубу.

 

Стаття 3

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

3.1. Для досягнення мети та виконання статутних завдань Клуб у встановленому чинним законодавством порядку:

3.1.1. організовує та проводить зоотехнічні заходи (виставки собак всіх порід, випробування робочих якостей собак всіх порід, навчальні - тренувальні збори, змагання, інші заходи) як необхідні племінні заходи для оцінки фенотипічних і генотипічних особливостей чистопорідних собак, з метою з’ясування характерних племінних якостей, що передаються спадково, та для відбору поголів’я за поведінкою серед членів Клубу та прихильників собаківництва, відповідно до міжнародних стандартів та вимог МКС;

3.1.2. сприяє розвитку племінного собаківництва, основ кінології як науки та займається племінною роботою з чистопорідними собаками;

3.1.3. організовує навчання та підвищення кваліфікації фахівців-членів Клубу;

3.1.4. затверджує правила для своїх членів, положення проведення зоотехнічних заходів (виставок собак всіх порід, випробувань робочих якостей, навчально - тренувальних зборів, змагань, інших заходів серед членів Клубу та прихильників собаківництва відповідно до вимог та міжнародних стандартів МКС), здійснює контроль за їх дотриманням;

3.1.5. створює місцеві осередки Клубу;

3.1.6. здійснює облік собак, що належать членам Клубу та веде електронно-ідентифікаційну базу поголів’я чистопорідних собак України, веде племінну книгу чистопорідних собак України;

3.1.7. видає документи єдиного для членів Клубу зразка про походження собаки за зразками погодженими з МКС;

3.1.8. представляє експертів, суддів, власників та інших фахівців Клубу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань;

3.1.9. розробляє і затверджує календарний план виставок та змагань Клубу, забезпечує їх підготовку і проведення;

3.1.10. представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у МКС, державних та громадських органах, організаціях, установах та перед третіми особами;

3.1.11. бере участь у громадській та суспільній діяльності, проводить масові заходи;

3.1.12. ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;

3.1.13. одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

3.1.14. вносить пропозиції до органів влади і управління;

3.1.15. розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;

3.1.16. має право засновувати засоби масової інформації зі статусом юридичної особи.

3.1.17. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;

3.1.18. здійснює необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, засновувати підприємства, організацій зі статусом юридичної особи;

3.1.19. Проводить інші заходи, які сприятимуть досягненню цілей що до статутної діяльності Клубу, не передбачають одержання прибутку та не суперечать чинному законодавству.

Стаття 4

ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ

4.1. Клуб будується на засадах індивідуального та колективного членства, Клуб має почесне членство.

4.2. Індивідуальне членство:

4.2.1. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни України та іноземці, що проживають на території України віком від 16 років, які визнають положення цього Статуту, звернулись з заявою в керівний орган місцевого осередку Клубу та сплатили вступний внесок.

4.2.2. Прийом в індивідуальні члени Клубу здійснюється місцевими осередками Клубу.

4.3. Колективне членство:

4.3.1. Колективними членами Клубу можуть бути колективи підприємств, установ і організацій, що визнають положення цього Статуту та сприяють їх втіленню.

4.3.2. Колективні члени в своїх правах та обов’язках рівні з місцевими осередками Клубу.

4.3.3. Прийом колективних членів здійснюється за рішенням керівного органу місцевого осередку Клубу на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, поданої заяви та сплати вступного внеску.

4.3.3. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

4.4. Індивідуальні та колективні члени мають рівні права та обов'язки.

4.5. Президія Клубу може присвоїти звання Почесного члена Клубу будь-якій особі, яка має визначні заслуги у розвитку собаківництва.

4.6. Почесний член Клубу за його бажанням може брати участь у роботі Конференції та Президії Клубу з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 5

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ

5.1. Члени Клубу мають право :

5.1.1. брати участь у діяльності Клубу ;

5.1.2. обирати і бути обраними до керівних органів Клубу;

5.1.3. одержувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Клубу;

5.1.4. звертатись у керівні органи з питань матеріальної, методичної, консультативної допомоги Клубом;

5.1.5. брати участь у спортивних , племінних , навчальних , методичних та інших заходах, що проводяться Клубом, на засадах і в порядку визначених регламентуючими документами Клубу ;

5.1.6. вносити пропозиції до керівних органів Клубу для розгляду;

5.1.7. вільно виходити з Клубу.

5.2. Члени Клубу зобов'язані :

5.2.1. сприяти розвитку в Україні собаківництва;

5.2.2. дотримуватись у своїй діяльності вимог цього Статуту та регламентуючих документів Клубу;

5.2.3. виконувати рішення, прийняті керівними органами Клубу ;

5.2.4. своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;

5.2.5. дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Клубу.

5.3. Членство в Клубі може бути припинене на підставі:

5.3.1. поданої заяви про вихід з Клубу, а у випадку колективного членства -- рішення зборів колективу підприємства, установи, організації;

5.3.2. рішення Президії Клубу у випадку порушення його положень чи цього Статуту;

5.3.3. невиконання рішень керівних органів Клубу чи його місцевого осередку;

5.3.4. скоєння неетичних дій щодо окремих членів Клубу, або дій, спрямованих на підрив авторитету Клубу, громадських та міжнародних організацій;

5.3.5. невиконання своїх обов'язків, пов'язаних з участю у діяльності Клубу;

5.3.6. завдання шкоди майну Клубу чи його місцевого осередку.

5.4. Членство в Клубі припиняється виключно на підставі рішення Президії, за винятком випадків подання заяви про добровільний вихід із складу Клубу.

5.5. Осередки та колективні члени Клубу, які порушують вимоги викладені в Статуті та договорах, щодо колективного членства в Клубі, виключаються з організації та позбавляються права використовувати символіку та емблему Клубу.

 

Стаття 6

СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ КЛУБУ

6.1. Основою Клубу є осередки, які створюються за територіальною ознакою за місцем проживання, навчання чи роботи громадян при наявності не менш 5 (п'яти) членів.

6.2. Осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом, своїми Положеннями (Статутами), які приймаються їхніми вищими керівними органами і затверджуються Президією Клубу. Положення (статут) місцевого осередку не повинні суперечити цьому Статуту та законодавству України.

6.3. Осередки Клубу набувають права юридичної особи в установленому законом порядку; без прав юридичної особи - легалізуваться шляхом повідомлення про заснування.

6.4. Вищим керівним органом Клубу є Конференція, яка скликається у міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на 7 років.

6.5. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більш ніж 3/4 обраних делегатів.

6.6. Позачергова Конференція скликається з ініціативи Президента Клубу, Президії Клубу, Ревізійної комісії або 3/4 делегатів Конференції Клубу.

6.7. Делегати Конференції від осередків Клубу обираються загальними зборами осередків Клубу шляхом голосування.

6.8. Повноваження делегатів Конференції посвідчуються оригіналами протоколів загальних зборів осередків Клубу.

6.9. Норма представництва делегатів на Конференцію від кожного осередку пропорційна кількості членів осередку і складає 1 делегат від 100 (ста) членів осередку Клубу, але не менше 1 (одного) та не більше 3 (трьох) делегатів від одного осередку.

6.10. До компетенції Конференції входить:

6.10.1. визначення основних напрямків діяльності Клубу;

6.10.2. затвердження Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень;

6.10.3. обрання строком на 7 років Президента Клубу, Ревізійної комісії Клубу;

6.10.4. заслуховування звітів Президента , Президії та Ревізійної комісії Клубу;

6.10.5. вирішення питань про реорганізацію чи ліквідацію Клубу;

6.10.6. реалізація права власності на майно та кошти Клубу;

6.10.7. розглядання і вирішення будь-яких інших питань діяльності Клубу.

6.11. Рішення Конференції про реорганізацію чи ліквідацію Клубу приймаються 3\4 голосів присутніх делегатів, рішення Конференції з питань обрання Президента Клубу, Ревізійної комісії приймаються 3/4 присутніх делегатів, рішення з питань затвердження Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень приймаються не менш як 3/4 голосів присутніх делегатів, рішення з інших питань приймаються 3/4 голосів присутніх делегатів.

 

За рішенням простої більшості голосів делегатів Конференції голосування під час проведення виборів може бути як таємним, так і відкритим.

6.12. Керівним органом Клубу в період між Конференціями є Президія Клубу, очолювана Президентом Клубу, а на час відсутності Президента Клубу Віце-президентом або Відповідальним Секретарем, за письмовим дорученням (виконувати обов’язки), а в разі остаточної неможливості Президента виконувати свої обов’язки, за письмовим дорученням, виконувати його функції до скликання Конференції.

6.13. До складу Президії Клубу входять за посадою Президент, Віце-президент, Відповідальний Секретар, та голови комісій.

6.14. Засідання Президії Клубу проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 роки.

6.15. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж 3/4 членів Президії.

6.16. Рішення Президії Клубу приймаються неменше як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів Президії.

6.17. Президент Клубу:

6.17.1. забезпечує виконання рішень Конференцій, Президії Клубу;

6.17.2. організовує підготовку засідань Президії Клубу та Конференції, скликає засідання Президії, та має право скликання позачергової Конференції;

6.17.3. забезпечує дотримання Статуту Клубу у його практичній діяльності;

6.17.4. розпоряджається майном і коштами Клубу на підставі рішень Президії, здійснює фінансові операції, організовує ведення фінансової документації;

6.17.5. представляє інтереси Клубу у державних органах та міжнародних організаціях;

6.17.6. підписує офіційну документацію;

6.17.7. визначає ступень відповідальності керівників Клубу, проводить розподіл обов'язків між ними;

6.17.8. призначає, приймає і звільняє Віце-президента, Відповідального Секретаря та штатних працівників Клубу;

6.17.9. несе відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів;

6.17.10. організовує міжнародну діяльність Клубу: в установленому порядку укладає договори, угоди та контракти із зарубіжними клубами, та іншими неурядовими організаціями;

6.17.11. вирішує інші питання поточної діяльності Клубу.

6.18. Президія Клубу:

6.18.1. забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Статутом Клубу, рішень Конференцій;

6.18.2. визначає напрямки поточної роботи Клубу;

6.18.3. скликає звітно-виборчі та позачергові Конференції;

6.18.4. затверджує виконавчого директора Клубу;

6.18.5. встановлює розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх сплати;

6.18.6. приймає рішення про створення місцевих осередків Клубу, затверджує їхні Положення (Статути);

6.18.7. розглядає питання про використання матеріальних та фінансових ресурсів Клубу, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює його виконання;

6.18.8. контролює виконання договорів і контрактів;

6.18.9. затверджує Положення та інші регламентуючі документи Клубу;

6.18.10. затверджує структуру, штатний розклад, керівників структурних підрозділів Директорату;

6.18.11. створює робочі органи Клубу (комітети, комісії, колегії тощо), затверджує Положення про них та Голів робочих органів;

6.18.12. вирішує питання морального та матеріального заохочення, соціального захисту членів Клубу, присвоює звання Почесного члена Клубу;

6.18.13. приймає рішення про заснування госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, благодійних фондів, затверджує їх Статути (Положення);

6.18.14. вирішує інші питання діяльності Клубу.

6.19. Віце-президент Клубу здійснює організацію роботи Клубу за напрямками його діяльності відповідно до рішень Конференції, та доручень Президента.

6.20. На час відсутності Президента Клубу Віце-президент, за письмовим дорученням Президента, може реалізувати повноваження Президента (виконувати обов’язки), а в разі остаточної неможливості Президента виконувати свої обов’язки, за письмовим дорученням Президента, виконувати його функції до скликання Конференції.

6.21. Для поточної оперативної, технічної роботи Президія може створювати Директорат, що є адміністративним органом Клубу.

6.22. До складу Директорату Клубу входять штатні працівники, які працюють у ньому відповідно до трудового договору. Залучення експертів, консультантів та інших фахівців здійснюється на договірних засадах.

6.23. Відповідні договори зі штатними працівниками Секретаріату, залученими фахівцями укладає Президент клубу.

6.24. Директорат очолює Виконавчий Директор, який затверджується Президією Клубу.

6.25. Відповідальний Секретар Клубу:

6.25.1. організовує виконання рішень Конференції, Президії, доручень Президента Клубу;

6.25.2. забезпечує ведення діловодства Клубу, інформаційного зв'язку між Клубом та його місцевими осередками, відповідними міжнародними організаціями;

6.25.3. здійснює підготовку засідань Президії Клубу, Конференції;

6.25.4. веде облік членів Клубу;

6.25.5. виконує інші функції відповідно до розподілу обов'язків між керівниками Клубу.

6.26. Контроль за дотриманням Статуту Клубу, фінансово-господарською діяльністю Клубу здійснюється Ревізійною комісією.

6.27. На час відсутності Президента Відповідальний секретар, за письмовим дорученням Президента, може реалізувати повноваження Президента (виконувати обов’язки), а в разі остаточної неможливості Президента виконувати свої обов’язки, за письмовим дорученням Президента, виконувати його функції до скликання Конференції.

6.28. Ревізійна комісія:

6.28.1. обирається Конференцією та їй підзвітна;

6.28.2. Конференція визначає чисельний склад Ревізійної комісії;

6.28.3. до складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані особи, які є штатними працівниками Клубу;

6.28.4. члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на будь яких засіданнях Клубу та робити запити про будь яку інформацію що стосується фінансової діяльності Клубу;

6.28.5. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, або засідання Президії Клубу, якщо виникла загроза інтересам Клубу чи його членам, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Клубу, чи його членів;

6.28.6. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів (аудиторів).

 

Стаття 7

МАЙНО ТА КОШТИ КЛУБУ

7.1. Відповідно до чинного законодавства Клуб може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. Клуб може набувати право власності на кошти та інше майно, передане членами Клубу, або державою у встановленому порядку, набуте від вступних, членських, цільових та добровільних внесків, а також майно, придбане за рахунок власних коштів; на майно і кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених Клубом госпрозрахункових установ та організацій.

7.2. Постійним джерелом формування коштів Клубу є:

7.2.1. надходження від проведення заходів, передбачених цим Статутом;

7.2.2. членські, вступні та пайові внески;

7.2.3. цільові внески під конкретні програми Клубу;

7.2.4. благодійний внески та інші добровільні пожертвування;

7.3. У власності Клубу можуть бути будівлі, споруди, нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Клубу, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

7.4. Клуб самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним йому майном через його керівні органи.

7.5. Керівні органи Клубу можуть закріплювати певне належне йому майно за місцевими осередками Клубу і делегувати керівним органам останніх повноваження по розпорядженню ним.

Стаття 8

 ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ КЛУБУ

8.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Клубу здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менш як 3/4 голосів присутніх делегатів.

8.2. Про зміни, що сталися в статутних документах. Клуб повідомляє в 5 (п'яти) денний термін реєструючий орган.

 

Стаття 9

 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

9.1. Припинення діяльності Клубу може бути здійснене шляхом його реорганізації або ліквідації.

9.2. Ліквідація або реорганізація Клубу здійснюється у випадках:

9.2.1. за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало 3\4 присутніх делегатів.

9.2.2. за рішенням суду відповідно до чинного законодавства.

9.3. Кошти та майно Клубу, після його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і направляються іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавством України, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

9.4. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з ліквідацією Клубу, Конференцією або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Клубу, утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.